Atlas dostopnosti

Eden od pomembnejših rezultatov projekta je Atlas dostopnosti, do katerega lahko dosotpate na tej povezavi: UIRS atlas dostopnosti. Njegov namen je omogočiti zainteresiranim strokovnjakom in javnostim vpogled v dostopnost določene lokacije z vsemi potovalnimi načini. Tovrstne prostorske poizvedbe so bile do sedaj z obstoječimi orodji (pregled voznih redov, Google zemljevidi) namreč zelo težko izvedljive.

Atlas omogoča poljubno izbiro lokacije in ure za izračun parametrov dostopnosti. Tako omogoča veliko fleksibilnost in vpogled v rezultate v realnem času. Sestavljen je iz dveh modulov: načrtovalnik poti in analitik, med katerima lahko uporabnik poljubno preklaplja. Načrtovalnik poti omogoča načrtovanje posamezne poti (od A do B), analitik pa omogoča izris območja dostopnosti za izbrano lokacijo.

Programska oprema in vir podatkov

Uporabili smo odprtokoden program Open Trip Planner, saj gre za zmogljivo in dobro delujoče orodje. Vhodni podatki za cestno omrežje so pridobljeni iz baze OpenStreetMap. Za pilotni območji - Novo mesto in Velenje smo bazo še dodatno dopolnili, ter s tem zagotovili natančnejše rezultate. Podatki o javnem potniškem prometu se črpajo iz podatkovne baze GTFS. Za medkrajevni in železniški promet smo bazo pridobili na Ministrstvu za infrastrukturo. Za območje mest: Ljubljana, Maribor, Koper, Piran, Kranj, Jesenice in Ptuj smo podatke pridobili pri prevoznikih. Razen pri Ljubljani in Maroboru, je bilo potrebno vozne rede še pretvoriti v ustrezno obliko. Za Novo mesto in Velenje smo uporabili vozne rede, katere smo pripravili za objavo na Google zemljevidih.

Primeri uporabe atlasa dostopnosti

Z atlasom dosotpnosti smo simulirali spremebe v dosotpnosti v Novem mestu po izgradnji načrtovanih brvi. Članek je objavljen v strokovni izdaji urbanega izziva.

Za vsa naselja v Sloveniji smo izračunali potovalni čas z JPP do Novega mesta in Velenja. Poleg tega smo izračunali še frekvence voženj na postajališčih med 7. in 9. uro.